Publikationen

Zeitschriftenartikel (2)

1999
Zeitschriftenartikel
Marlow, F.; McGehee, M. D.; Zhao, D.; Chmelka, B. F.; Stucky, G. D. Doped Mesoporous Silica Fibers: A New Laser Material. Advanced Materials 1999, 11, 632–636.
Zeitschriftenartikel
Marlow, F.; van de Goor, G.; Behrens, P. Electric Field-Induced Second Harmonic Generation on the Host–Guest Compound Cobalticinium Fluoride Nonasil. Advanced Materials 1999, 11, 238–241.
Zur Redakteursansicht