Publikationen von Nils -Alexander Lakomek

Zeitschriftenartikel (1)

2008
Zeitschriftenartikel
Lakomek, N.-A.; Lange, O. F.; Walter, K. F. A.; Farès, C.; Egger, D.; Lunkenheimer, P.; Meiler, J.; Grubmüller, H.; Becker, S.; de Groot, B. L.; Griesinger, C. Residual dipolar couplings as a tool to study molecular recognition of ubiquitin. Biochemical Society Transactions 2008, 36, 1433–1437.
Zur Redakteursansicht