Publikationen von Nils -Alexander Lakomek

Zeitschriftenartikel (1)

2008
Zeitschriftenartikel
Lakomek, N. -.; Lange, O. F.; Walter, K. F. A.; Farès, C.; Egger, D.; Lunkenheimer, P.; Meiler, J.; Grubmüller, H.; Becker, S.; de Groot, B. L. et al.; Griesinger, C.: Residual dipolar couplings as a tool to study molecular recognition of ubiquitin. Biochemical Society Transactions 36 (6), S. 1433 - 1437 (2008)
Zur Redakteursansicht